Over technische zaken

Waar kan ik terecht met vragen over inloggen, mijn account, mijn wachtwoord e.d.?
Voor technische vragen verwijzen wij u naar het overzicht Veelgestelde technische vragen.


Over actuele ontwikkelingen m.b.t. Covid-19

Kan een financiële bijdrage van Kickstart Cultuurfonds gevolgen hebben voor de NOW-steun die de overheid verstrekt?

Dat hangt af van de specifieke situatie van uw organisatie en van uw project. Wij adviseren de door de overheid verstrekte informatie over dit onderwerp goed te bestuderen, met name bijlage III (inzake het omzetbegrip) op deze pagina: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/09/kamerbrief-aanpassingen-steun–en-herstelpakket. Neem bij twijfel contact op met een boekhouder, accountant of financieel adviseur.


Het door Kickstart Cultuurfonds ondersteunde project loopt (gedeeltelijk) anders dan gepland, als gevolg van nieuwe coronamaatregelen. Wat nu? 

De donaties die Kickstart Cultuurfonds heeft verstrekt, zijn erop gericht om een zo groot mogelijk publiek weer live in aanraking te brengen met kunst en erfgoed. Het fonds heeft er uiteraard begrip voor dat ondersteunde projecten anders lopen, nu juist dat publiek niet, of binnenkort misschien weer in kleine getale, bediend kan worden.

Kickstart Cultuurfonds adviseert aanvragers om de donatie te reserveren tot een moment waarop het project uitgevoerd kan worden zoals dat is beschreven in de aanvraag. Dan wordt het publiek er immers alsnog mee bereikt. Als dat betekent dat de donatie ‘doorschuift’ naar voorjaar of zelfs tweede helft 2021, is dat akkoord – mits niet anders mogelijk is.

Natuurlijk kan het zo zijn dat het betreffende project niet meer uitgevoerd kan worden, omdat bijvoorbeeld de uitvoerende artiesten alweer andere verplichtingen hebben bij andere gezelschappen. Wij verzoeken u de donatie – of het deel dat daarvan resteert – dan te gebruiken voor een vervangend project ‘in de geest van’ Kickstart Cultuurfonds. Daarmee wordt een project bedoeld waarmee publiek met kunst en erfgoed live in aanraking komt.

Indien het door reeds afgesloten contracten met gezelschappen of medewerkers niet mogelijk is om de donatie een dergelijke invulling te geven, dan heeft Kickstart Cultuurfonds daar uiteraard begrip voor. Al gemaakte kosten en al aangegane verplichtingen kunnen uit de donatie van Kickstart Cultuurfonds betaald worden. Het heeft echter de sterke voorkeur van het fonds dat de donatie ook in een gewijzigde projectopzet ten goede komt aan uitvoeringen/presentaties voor live publiek.


Over de criteria (wat past er wel, wat niet)

Ik heb de kosten voor het aanpassen van mijn instelling/voorstelling aan de 1,5metersamenleving al gemaakt. Kan ik voor die kosten alsnog een aanvraag indienen?
Nee, helaas. Kickstart Cultuurfonds richt zich op de kosten die instellingen nu nog moeten maken om hun ruimtes en publieksaanbod aan te passen.


Hoe weet ik in welke categorie ik moet aanvragen?
Maak uw keuze op basis van onze beschrijving. Past u niet bij deze vier categorieën, dien dan niet in.


Waarom deze categorieën?
De fondsen willen projecten steunen van aanvragers die cultuur op een goede manier bij het publiek weten te brengen.


Waarom geen festivals of bijvoorbeeld filmhuizen?
Hoe meer categorieën we bedienen, hoe meer het budget versnippert. We hebben de keuze gemaakt om juist voor de theaters, muziekpodia, musea en producenten van professionele podiumkunsten in heel Nederland verschil te kunnen maken.


Waarom geen instellingen die al meerjarige steun vanuit OCW, VWS of Rijkscultuurfondsen ontvangen?
Die instellingen ontvangen vanuit de overheid al aanvullende middelen in het kader van de coronacrisis. Kickstart Cultuurfonds is er juist voor de instellingen die daar buiten vallen.


Waarom ondersteunt het fonds geen individuele makers?
We moeten nu eenmaal keuzes maken, al realiseren we ons terdege dat de behoefte ook bij hen groot is. Via de projecten die Kickstart Cultuurfonds steunt, komt onze bijdrage gelukkig ook ten goede aan individuele makers, uitvoerenden en technici.


Kan ik samen met een andere organisatie aanvragen (samenwerking)?
Ja, dat kan, zolang er één van de partijen penvoerder is en de samenwerkingspartner geen meerjarige steun vanuit OCW, VWS of Rijkscultuurfondsen ontvangt.


Kan ik meerdere aanvragen indienen?
U kunt meerdere aanvragen indienen, in dezelfde of in verschillende indienrondes. Belangrijk is dat u duidelijk onderbouwt waarom voor de verschillende activiteiten ondersteuning benodigd is. Kickstart Cultuurfonds streeft evenwel naar een goede verdeling van donaties over de sector en behoudt zich daarom het recht voor om keuzes te maken uit de ingediende aanvragen.


Als mijn aanvraag niet gehonoreerd wordt, mag ik dan later nog eens dezelfde aanvraag indienen?
Nee, het is niet mogelijk dezelfde aanvraag nog eens in te dienen. Wel kunt u eventueel voor een ander project in een latere ronde aanvragen.


Als mijn aanvraag niet gehonoreerd wordt, mag ik dan later nog een andere aanvraag indienen?
Ja, dat kan.


Mag ik bij Kickstart Cultuurfonds aanvragen als er nog een aanvraag voor een ander project bij een van de partnerfondsen in behandeling is?
Ja, dat mag.


Mag ik dezelfde aanvraag die ik bij Kickstart Cultuurfonds doe ook bij de partnerfondsen indienen?
Of dit kan hangt af van het beleid van ieder fonds afzonderlijk. Check het voor de zekerheid bij de fondsen waar u wilt aanvragen.


In 2020 heb ik een aanvraag bij Kickstart Cultuurfonds ingediend, die werd gehonoreerd. Kan ik nu weer een aanvraag indienen?
Ja, dat kan.


In 2020 heb ik een aanvraag bij Kickstart Cultuurfonds ingediend, die werd afgewezen. Kan ik nu weer aanvraag indienen?
Ja, dat kan, mits het om een ander/gewijzigd project gaat en mits uw instelling en project voldoen aan de (algemene) criteria van Kickstart Cultuurfonds.


Voor welk type activiteiten kan ik een aanvraag indienen?
Op de pagina’s voor de verschillende categorieën is te lezen waarvoor wel, en waarvoor niet kan worden aangevraagd, en onder welke voorwaarden.


Welk bedrag kan ik aanvragen?
Kickstart Cultuurfonds doneert in principe bedragen tussen de 5.000 en 100.000 euro, door de aanvrager goed onderbouwde uitzonderingen daargelaten. Onze adviseurs beoordelen of het bedrag dat u vraagt realistisch is en past bij de schaal van uw organisatie en van het project. Kickstart Cultuurfonds behoudt zich het recht voor om een lager bedrag toe te kennen dan gevraagd is, bijvoorbeeld omdat bepaalde onderdelen waarvoor u aanvraagt niet binnen de criteria vallen of omdat er budgettaire keuzes gemaakt moeten worden.


Over het aanvraagproces

Waarom is de aanvraagperiode ingedeeld in verschillende indienrondes?
We bieden per soort organisatie drie keer een (werk)week de gelegenheid om een aanvraag in te dienen. Wij beoordelen niet op basis van volgorde van binnenkomst, maar op basis van weging van uw plan. Neem dus de tijd om uw plan te maken. Ook in de laatste indienrondes is donatiebudget beschikbaar.


Er zijn voor iedere soort organisatie drie rondes, hoe weet ik welke ik moet kiezen?
Doordat de aanvragen in rondes binnenkomen, in behapbare groepen, kan Kickstart Cultuurfonds ze beter beoordelen en wegen. We werken niet volgens ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, dus u hoeft zich niet te haasten om als eerste aan te vragen. In alle drie de tranches is ruim budget beschikbaar.


Wat moet ik doen als het timeslot voor mijn categorie gesloten is?
Wacht op het volgende timeslot voor uw categorie. Op de pagina voor uw categorie is te lezen wanneer die plaatsvindt.


Als ik een aanvraag indien, uit welke stappen bestaat dat proces dan?
Doorloop de donatiescan. Als u in aanmerking komt: maak een account aan, vul dan het aanvraagformulier in en upload de gevraagde bijlagen (zie Algemene criteria). Daarna moet de aanvraag rechtsgeldig worden ondertekend. U doet dit door de emailadressen in te voeren van twee personen die uw organisatie rechtsgeldig mogen vertegenwoordigen. Zij ontvangen per mail een code die in het aanvraagformulier moet worden ingevuld. Pas daarna kan de aanvraag worden ingediend. Zorg ervoor dat u de aanvraag indient in de week dat het loket voor uw categorie geopend is, vóór vrijdagmiddag 16.00u. Op het moment dat het loket is gesloten, kunt u niet meer indienen voor die ronde. Op het moment dat u uw aanvraag heeft ingediend, streven wij ernaar binnen vier weken een besluit aan u te communiceren en de eventuele donatie uit te keren.


Hoe uitgebreid moet mijn projectplan zijn?
Daar stellen wij geen minimum of maximum aan, maar het is van belang dat wij een goed beeld krijgen van uw organisatie, van de consequenties die u ervaart van de 1,5 metersamenleving en van de inspanningen die u gaat plegen om publiek op een veilige manier met kunst en/of erfgoed in aanraking te brengen. Daarnaast vinden wij het belangrijk te lezen welk resultaat u met de inspanningen beoogt – bijvoorbeeld in termen van publieksbereik.


Hoe uitgebreid moet mijn begroting en dekkingsplan zijn?
Het is van belang dat de zaken die in het projectplan en het aanvraagformulier beschreven zijn, terugkomen in de begroting. Ook is het belangrijk dat de posten voldoende gespecifieerd en/of onderbouwd worden (bijv. met offertes), zodat bij beoordeling helder is hoe u aan de bedragen komt die u opvoert.
De begroting moet worden voorzien van een dekkingsplan, oftewel: het moet helder zijn hoe u van plan bent het project te financieren. Indien u geen andere financiers aanschrijft en/of geen eigen bijdrage doet, licht dan in het projectplan toe waarom.


Over besluitvorming en betaling

Wie neemt het besluit over mijn aanvraag?
Uw aanvraag wordt beoordeeld door minstens twee donatieadviseurs. Op basis van hun adviezen neemt de selectiecommissie van Kickstart Cultuurfonds een besluit over de adviezen. De leden van de selectiecommissie zijn vertegenwoordigers van de deelnemende fondsen. Elk fonds heeft één stem. Toe- of afwijzing gebeurt na stemming door de selectiecommissie met een besluit via meerderheid.


Wanneer wordt het besluit genomen?
We streven ernaar om binnen vier weken een donatiebesluit aan u te communiceren.


Wanneer wordt de donatie uitbetaald?
Nadat we een toekenning hebben gedaan, streven we ernaar de donatie binnen een week aan u over te maken.


Krijg ik te horen waarom mijn aanvraag wordt afgewezen?
We geven een korte motivatie van het besluit. Als u meer informatie wenst, kunt u hierover altijd contact opnemen met Kickstart Cultuurfonds.


Krijg ik het volledige bedrag dat ik aanvraag als mijn aanvraag wordt toegekend?
Dat is mogelijk, maar het gebeurt ook dat een lager bedrag wordt toegekend dan is aangevraagd. We kijken in hoeverre de inspanningen waarvoor u aanvraagt, passen bij het doel en de criteria van Kickstart Cultuurfonds. Ook wegen we mee of het aangevraagde bedrag past bij de schaal van uw organisatie en project. Daarnaast kan meespelen welk budget beschikbaar is in de betreffende ronde én welke andere aanvragen er in die ronde worden ingediend.


Over de eindverantwoording van gehonoreerde projecten

Hoe moet ik de donatie afrekenen?
Op uw online account beantwoordt u, na afronding van het project, een aantal evaluatievragen en u dient een financiële afrekening te uploaden. Let op: de afrekening moet rechtsgeldig ondertekend zijn, dus door iemand of meerdere mensen die bevoegd zijn uw organisatie te vertegenwoordigen. Wie dat zijn, kunt u zien op het KvK-uittreksel van uw instelling.


Hoe moet een afrekening er uitzien?
Gebruik voor uw afrekening altijd hetzelfde format als dat wat u voor de begroting heeft gebruikt. Het heeft de voorkeur als u naast de kolom met de begroting een kolom toevoegt waarin u de realisatiecijfers plaatst. Als er nieuwe kostenposten bij zijn gekomen, bijvoorbeeld omdat uw project is gewijzigd, geef dat dan duidelijk aan. En vergeet niet om grote afwijkingen toe te lichten.


Over de voorwaarden

Is het bedrag dat ik ontvang een lening?
Het is een financiële bijdrage, geen lening. We ontvangen na afloop van het project van u een afrekening waarin wij zien hoe de donatie is besteed.


Moet ik er iets voor terug doen?
Natuurlijk, u moet uw project zo goed mogelijk uitvoeren, zodat u met uw cultuuraanbod het publiek weer zo goed mogelijk weet te bereiken en te bedienen, ook in de 1,5 metersamenleving. Ook moet u achteraf laten weten hoe u de donatie gebruikt hebt en of het project goed uitgevoerd en geslaagd is. U hoeft geen reclame voor ons te maken, al stellen we het zeer op prijs als u onze steun vermeldt.


Over dit fonds

Hoe lang is dit fonds er nog?
We verwachten dat dit fonds na deze tweede donatieperiode, in de zomer van 2021, zal stoppen.


 Waar komt het geld vandaan?
Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Andere deelnemers zijn: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Fonds 1818, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en de Gravin van Bylandt Stichting.


Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan naar 020 800 9000.