Over technische zaken

Waar kan ik terecht met vragen over inloggen, mijn account, mijn wachtwoord e.d.?
Voor technische vragen verwijzen wij u naar het overzicht Veelgestelde technische vragen.


Over actuele ontwikkelingen m.b.t. Covid-19

Kan een financiële bijdrage van Kickstart Cultuurfonds gevolgen hebben voor de NOW-steun die de overheid verstrekt?

Dat hangt af van de specifieke situatie van uw organisatie en van uw project. Wij adviseren de door de overheid verstrekte informatie over dit onderwerp goed te bestuderen, met name bijlage III (inzake het omzetbegrip) op deze pagina: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/09/kamerbrief-aanpassingen-steun–en-herstelpakket. Neem bij twijfel contact op met een boekhouder, accountant of financieel adviseur.


Het door Kickstart Cultuurfonds ondersteunde project loopt (gedeeltelijk) anders dan gepland, als gevolg van nieuwe coronamaatregelen. Wat nu? 

De donaties die Kickstart Cultuurfonds heeft verstrekt, zijn erop gericht om een zo groot mogelijk publiek weer live in aanraking te brengen met kunst en erfgoed. Het fonds heeft er uiteraard begrip voor dat ondersteunde projecten anders lopen, nu juist dat publiek niet, of binnenkort misschien weer in kleine getale, bediend kan worden.

Kickstart Cultuurfonds adviseert aanvragers om de donatie te reserveren tot een moment waarop het project uitgevoerd kan worden zoals dat is beschreven in de aanvraag. Dan wordt het publiek er immers alsnog mee bereikt. Als dat betekent dat de donatie ‘doorschuift’ binnen 2021, is dat akkoord – mits niet anders mogelijk is. Maar let op: Alleen kosten in kalenderjaar 2021 kunnen uit de donatie worden bekostigd.

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat het betreffende project niet meer uitgevoerd kan worden, omdat bijvoorbeeld de uitvoerende artiesten alweer andere verplichtingen hebben bij andere gezelschappen. Wij verzoeken u de donatie – of het deel dat daarvan resteert – dan te gebruiken voor een vervangend project ‘in de geest van’ Kickstart Cultuurfonds. Daarmee wordt een project bedoeld waarmee publiek met kunst en erfgoed live in aanraking komt. Ook hierbij geldt dat alleen kosten in kalenderjaar 2021 uit de donatie kunnen worden bekostigd.

Indien het door reeds afgesloten contracten met gezelschappen of medewerkers niet mogelijk is om de donatie een dergelijke invulling te geven, dan heeft Kickstart Cultuurfonds daar uiteraard begrip voor. Al gemaakte kosten en al aangegane verplichtingen kunnen uit de donatie van Kickstart Cultuurfonds betaald worden. Het heeft echter de sterke voorkeur van het fonds dat de donatie ook in een gewijzigde projectopzet ten goede komt aan uitvoeringen/presentaties voor live publiek.


Over de criteria (wat past er wel, wat niet)

Mijn organisatie is gevestigd in het Caribisch deel van Nederland, of mijn project vindt daar plaats. Kan ik een aanvraag doen?
Kickstart Cultuurfonds ondersteunt alleen projecten binnen de Nederlandse landsgrenzen, gericht op publiek in Nederland. Projecten in het Caribisch gebied en van instellingen die daar gevestigd zijn, kunnen worden ingediend bij de Kickstart-regeling van Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, die in samenwerking met Kickstart Cultuurfonds is opgezet. Zie voor meer informatie www.pbccaribbean.com/kickstart-regeling


Waarom deze categorieën?
De fondsen willen projecten steunen van aanvragers die cultuur op een goede manier bij het publiek weten te brengen.


Waarom geen festivals of bijvoorbeeld filmhuizen?
Hoe meer categorieën we bedienen, hoe meer het budget versnippert. We hebben de keuze gemaakt om juist voor de theaters, muziekpodia, musea en producenten van professionele podiumkunsten in heel Nederland verschil te kunnen maken.


Waarom geen instellingen die al meerjarige steun vanuit OCW, VWS of Rijkscultuurfondsen ontvangen?
Die instellingen ontvangen vanuit de overheid al aanvullende middelen in het kader van de coronacrisis. Kickstart Cultuurfonds is er juist voor de instellingen die daar buiten vallen.


Waarom ondersteunt het fonds geen eenmanszaken of individuele makers?
We moeten nu eenmaal keuzes maken, al realiseren we ons terdege dat de behoefte ook bij hen groot is. Via de projecten die Kickstart Cultuurfonds steunt, komt onze bijdrage gelukkig ook ten goede aan individuele makers, uitvoerenden en technici.


Mag ik dezelfde aanvraag die ik bij Kickstart Cultuurfonds heb gedaan ook bij de partnerfondsen indienen?
Of dit kan hangt af van het beleid van ieder fonds afzonderlijk. Check het voor de zekerheid bij de fondsen waar u wilt aanvragen.


Over besluitvorming en betaling

Wie besluit over mijn aanvraag?
Elke aanvraag is beoordeeld door minstens twee donatieadviseurs. Op basis van hun adviezen neemt de selectiecommissie van Kickstart Cultuurfonds een besluit over de adviezen. De leden van de selectiecommissie zijn vertegenwoordigers van de deelnemende fondsen. Elk fonds heeft één stem. Toe- of afwijzing gebeurt na stemming door de selectiecommissie met een besluit via meerderheid.


Wanneer wordt de donatie uitbetaald?
Nadat we een toekenning hebben gedaan, streven we ernaar de donatie binnen een week aan u over te maken.


Over de eindverantwoording van gehonoreerde projecten

Hoe moet ik de donatie afrekenen?
Op uw online account beantwoordt u, na afronding van het project, een aantal evaluatievragen en u dient een financiële afrekening te uploaden. Let op: de afrekening moet rechtsgeldig ondertekend zijn, dus door iemand of meerdere mensen die bevoegd zijn uw organisatie te vertegenwoordigen. Wie dat zijn, kunt u zien op het KvK-uittreksel van uw instelling.


Hoe moet een afrekening er uitzien?
Gebruik voor uw afrekening altijd hetzelfde format als dat wat u voor de begroting heeft gebruikt. Het heeft de voorkeur als u naast de kolom met de begroting een kolom toevoegt waarin u de realisatiecijfers plaatst. Als er nieuwe kostenposten bij zijn gekomen, bijvoorbeeld omdat uw project is gewijzigd, geef dat dan duidelijk aan. En vergeet niet om grote afwijkingen toe te lichten. De afrekening moet altijd rechtsgeldig worden ondertekend voordat deze wordt ingediend.


Over de voorwaarden

Is het bedrag dat ik ontvang een lening?
Het is een financiële bijdrage, geen lening. We ontvangen na afloop van het project van u een afrekening waarin wij zien hoe de donatie is besteed.


Moet ik er iets voor terug doen?
Natuurlijk, u moet uw project zo goed mogelijk uitvoeren, zodat u met uw cultuuraanbod het publiek weer zo goed mogelijk weet te bereiken en te bedienen, ook in de 1,5 metersamenleving. Ook moet u achteraf laten weten hoe u de donatie gebruikt hebt en of het project goed uitgevoerd en geslaagd is. U hoeft geen reclame voor ons te maken, al stellen we het zeer op prijs als u onze steun vermeldt.


Over dit fonds en de resultaten

Waar komt het geld vandaan?
Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van VriendenLoterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Andere deelnemers zijn: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Stichting Elise Mathilde Fonds, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en de Gravin van Bylandt Stichting.


Klopt het dat het loket voor alle categorieën is gesloten?
Ja dat klopt, de tweede en tevens laatste aanvraagronde voor elk van de vier categorieën in 2021 is begin juni gesloten. De donaties in de laatste ronde zijn toegekend. Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk noodfonds, bedoeld om instellingen te helpen zich aan te passen aan de anderhalve meter-samenleving. De situatie met betrekking tot de vaccinaties is gelukkig ten goede aan het veranderen, wat maakt dat het fonds geen nieuwe indienrondes meer organiseert.


Komen er nog nieuwe aanvraagronden waarin een aanvraag ingediend kan worden?
Nee. De twee aanvraagronden van 2021 zijn gesloten en er komen geen nieuwe aanvraagronden.


Zijn jullie tevreden over het resultaat?
Het noodfonds is ook in 2021 overstelpt met aanvragen voor de 23 miljoen euro die dit jaar beschikbaar is, naast de 16 miljoen euro die in 2020 al werd gedoneerd. Het fonds voldoet blijkbaar in een behoefte voor de cultuursector die in nood verkeert. Dat blijkt ook uit een onderzoek dat we hebben laten doen onder de aanvragers van 2020. Zij geven aan dat de donaties hen hebben geholpen om weer publieksactiviteiten te kunnen organiseren, ook binnen de beperkingen van de anderhalve metersamenleving, en dat was ons doel.


Hebben jullie zicht op de waardering en impact van het noodfonds?
Kickstart Cultuurfonds heeft grote impact op de cultuursector in nood, blijkt uit onafhankelijk onderzoek van R2 Research onder de 615 culturele instellingen die in 2020 een aanvraag indienden. 92% van de ondervraagden vindt de toegevoegde waarde van het noodfonds (zeer) hoog. De toegekende donatie speelt bij driekwart van de cultuurinstellingen een belangrijke rol in het veilig kunnen blijven ontvangen van publiek in de anderhalvemeter-samenleving. Met name het gemak van aankloppen bij één loket, de lage drempel en de snelle behandeling en betaling worden hoog gewaardeerd. 86% van de gehonoreerde aanvragers zegt dat de donatie van het fonds een positieve impact heeft op de werkgelegenheid, als vliegwiel heeft gefungeerd voor andere financiering en sterk heeft bijgedragen aan het moreel en vertrouwen binnen de organisatie. Mooi is dat zelfs 75% van de afgewezen aanvragers het Kickstart Cultuurfonds hoog waardeert.
Kritiekpunt is dat aanvragers graag meer contact met het fonds hadden willen hebben, vooraf en tijdens de behandeling van hun aanvraag. Dat is voor een tijdelijk noodfonds met zulke grote aantallen aanvragen in korte tijd lastig te realiseren.


Zijn jullie tevreden over de samenwerking en wordt die mogelijk vervolgd?
Het is uniek dat zo’n groot aantal private cultuurfondsen met de VriendenLoterij en het ministerie van OCW de krachten bundelt. Deze ad hoc samenwerking om snel, flexibel en doeltreffend te reageren op de plots ontstane hoge nood in de cultuursector wordt hoog gewaardeerd, zo blijkt uit onderzoek. Of dit een vervolg krijgt is nog niet bekend.


 

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan naar 020 800 9000.