Omgang coronamaatregelen

Hoe gaat Kickstart Cultuurfonds om met de coronamaatregelen die in oktober en november werden aangekondigd? 

De donaties die Kickstart Cultuurfonds heeft verstrekt, zijn erop gericht om een zo groot mogelijk publiek weer live in aanraking te brengen met kunst en erfgoed. Het fonds heeft er uiteraard begrip voor dat ondersteunde projecten anders lopen, nu juist dat publiek niet, of binnenkort misschien weer in kleine getale, bediend kan worden.

Kickstart Cultuurfonds adviseert aanvragers om de donatie te reserveren tot een moment waarop het project uitgevoerd kan worden zoals dat is beschreven in de aanvraag. Dan wordt het publiek er immers alsnog mee bereikt. Als dat betekent dat de donatie ‘doorschuift’ naar voorjaar of zelfs tweede helft 2021, is dat akkoord – mits niet anders mogelijk is.
Natuurlijk kan het zo zijn dat het betreffende project niet meer uitgevoerd kan worden, omdat bijvoorbeeld de uitvoerende artiesten alweer andere verplichtingen hebben bij andere gezelschappen. Wij verzoeken u de donatie – of het deel dat daarvan resteert – dan te gebruiken voor een vervangend project ‘in de geest van’ Kickstart Cultuurfonds. Daarmee wordt een project bedoeld waarmee publiek met kunst en erfgoed live in aanraking komt.
Indien het door reeds afgesloten contracten met gezelschappen of medewerkers niet mogelijk is om de donatie een dergelijke invulling te geven, dan heeft Kickstart Cultuurfonds daar uiteraard begrip voor. Reeds aangegane verplichtingen moeten immers worden nagekomen. Het heeft echter de sterke voorkeur van het fonds dat de donatie ook in een gewijzigde projectopzet ten goede komt aan uitvoeringen/presentaties voor live publiek.

 

Over eindverantwoording gehonoreerde projecten

Hoe moet ik de donatie afrekenen?

Op uw online account beantwoordt u, na afronding van het project, een aantal evaluatievragen en u dient een financiële afrekening te uploaden. Let op: de afrekening moet rechtsgeldig ondertekend zijn, dus door iemand of meerdere mensen die bevoegd zijn uw organisatie te vertegenwoordigen. Wie dat zijn, kunt u zien op het KvK-uittreksel van uw instelling.


Hoe moet een afrekening eruit zien?

Gebruik voor uw afrekening altijd hetzelfde format als dat wat u voor de begroting heeft gebruikt. Het heeft de voorkeur als u naast de kolom met de begroting een kolom toevoegt waarin u de realisatiecijfers plaatst. Als er nieuwe kostenposten bij zijn gekomen, bijvoorbeeld omdat uw project is gewijzigd, geef dat dan duidelijk aan. En vergeet niet om grote afwijkingen toe te lichten.

 

Over de voorwaarden

Wat zijn de algemene voorwaarden van Kickstart Cultuurfonds?

Download hier de Algemene Voorwaarden van het Kickstart Cultuurfonds.


Is de donatie een gift of moet ik later terugbetalen?
Het is een gift, geen lening. We ontvangen na afloop van het project van u een afrekening waarin wij zien hoe de donatie is besteed.


Moet ik er iets voor terug doen?
Natuurlijk, u moet uw project zo goed mogelijk uitvoeren, zodat u met uw cultuuraanbod het publiek weer zo goed mogelijk weet te bereiken en te bedienen, ook in de 1,5 metersamenleving. Ook moet u achteraf laten weten hoe u de donatie gebruikt hebt en of het project goed uitgevoerd en geslaagd is.

U hoeft geen reclame voor ons te maken, al stellen we het zeer op prijs als u onze steun vermeldt.

Over dit fonds

Waar komt het geld vandaan?
Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Andere deelnemers zijn: Stichting Ammodo, Stichting Droom en Daad, Fonds 21, Fonds 1818 en Stichting Zadelhoff Cultuurfonds.


Voor wie?
Het fonds is er voor theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea in Nederland.  Instellingen die meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen, komen niet voor ondersteuning in aanmerking.


Waarom deze categorieën?
De fondsen willen projecten steunen die cultuur op een goede manier bij het publiek weet te brengen.


Waarom geen festivals of bijvoorbeeld filmhuizen?
Hoe meer categorieën we bedienen, hoe meer het budget versnippert. We hebben een keuze willen maken, om juist voor de theaters, concertzalen/poppodia, musea en producenten van professionele podiumkunsten echt verschil te kunnen maken.


Waarom geen instellingen die al meerjarige steun vanuit OCW, VWS of Rijkscultuurfondsen ontvangen?
Die instellingen ontvangen vanuit de overheid al aanvullende middelen in het kader van de coronacrisis. Kickstart Cultuurfonds is er juist voor de instellingen die daar buiten vallen.


Waarom ondersteunt het fonds geen individuele makers?
We moeten nu eenmaal keuzes maken, al realiseren we ons terdege dat de behoefte ook bij hen groot is.

Over technische zaken

Waar kan ik terecht met vragen over inloggen, mijn account, mijn wachtwoord en dergelijke?
Voor technische vragen verwijzen wij u naar het overzicht Veelgestelde technische vragen.

 Zit het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan naar 020 800 9000.