Over technische zaken

Waar kan ik terecht met vragen over inloggen, mijn account, mijn wachtwoord e.d.?
Voor technische vragen verwijzen wij u naar het overzicht Veelgestelde technische vragen.


Over actuele ontwikkelingen m.b.t. Covid-19

Kan een financiële bijdrage van Kickstart Cultuurfonds gevolgen hebben voor de NOW-steun die de overheid verstrekt?

Dat hangt af van de specifieke situatie van uw organisatie en van uw project. Wij adviseren de door de overheid verstrekte informatie over dit onderwerp goed te bestuderen, met name bijlage III (inzake het omzetbegrip) op deze pagina: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/09/kamerbrief-aanpassingen-steun–en-herstelpakket. Neem bij twijfel contact op met een boekhouder, accountant of financieel adviseur.


Het door Kickstart Cultuurfonds ondersteunde project is (gedeeltelijk) anders gelopen dan gepland, als gevolg van nieuwe coronamaatregelen. Wat nu?

De donaties die Kickstart Cultuurfonds heeft verstrekt, konden tot en met 31 december 2021 worden besteed. Wanneer een project als gevolg van nieuwe coronamaatregelen niet geheel kon worden uitgevoerd zoals in de aanvraag omschreven, heeft het fonds daar uiteraard begrip voor.

Wanneer een project op een later moment is uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland, is dat geen probleem. Maar let op: Alleen kosten tot en met 31 december 2021 kunnen uit de donatie worden bekostigd.

Indien de coronamaatregelen de tijdige uitvoering van het project hebben verhinderd, kunnen 1) in 2021 al gemaakte projectkosten en 2) al aangegane verplichtingen met gezelschappen of medewerkers voor projectwerkzaamheden in 2021 uit de donatie van Kickstart Cultuurfonds betaald worden.

Een eventueel overschot van de donatie kon tot en met 31 december 2021 op een alternatieve manier worden besteed ‘in de geest van’ Kickstart Cultuurfonds. Het moet gaan om een besteding die aansluit bij de regeling voor de betreffende aanvragercategorie. Op de webpagina’s voor theaters, muziekpodia, musea en producenten van professionele podiumkunsten is te lezen om welke bestedingsmogelijkheden het gaat. Overkoepelend doel moet altijd zijn om een zo groot mogelijk publiek weer veilig, en bij voorkeur live, in aanraking te brengen met kunst en erfgoed. En let op: alleen kosten die gemaakt zijn tussen de toekenning van de donatie en 31 december 2021 kunnen in de projectafrekening worden opgenomen.
Bij twijfel over een alternatieve besteding van (een deel van) de donatie is het verstandig om te overleggen met één van de donatieadviseurs, alvorens de projectafrekening definitief te uploaden. Mail uw vraag naar administratie@kickstartcultuurfonds.nl en vermeld daarbij het projectnummer.


Over de criteria (wat past er wel, wat niet)

 

Waarom deze categorieën?
De fondsen willen projecten steunen van aanvragers die cultuur op een goede manier bij het publiek weten te brengen.


Waarom geen festivals of bijvoorbeeld filmhuizen?
Hoe meer categorieën we bedienen, hoe meer het budget versnippert. We hebben de keuze gemaakt om juist voor de theaters, muziekpodia, musea en producenten van professionele podiumkunsten in heel Nederland verschil te kunnen maken.


Waarom geen instellingen die al meerjarige steun vanuit OCW, VWS of Rijkscultuurfondsen ontvangen?
Die instellingen ontvangen vanuit de overheid al aanvullende middelen in het kader van de coronacrisis. Kickstart Cultuurfonds is er juist voor de instellingen die daar buiten vallen.


Waarom ondersteunde het fonds geen eenmanszaken of individuele makers?
We moeten nu eenmaal keuzes maken, al realiseren we ons terdege dat de behoefte ook bij hen groot is. Via de projecten die Kickstart Cultuurfonds steunt, komt onze bijdrage gelukkig ook ten goede aan individuele makers, uitvoerenden en technici.


Over de eindverantwoording van gehonoreerde projecten

Hoe moet ik de donatie afrekenen?
Op uw online account beantwoordt u, na afronding van het project, een aantal evaluatievragen en u dient een financiële afrekening te uploaden. Let op: de afrekening moet rechtsgeldig ondertekend zijn, dus door iemand of meerdere mensen die bevoegd zijn uw organisatie te vertegenwoordigen. Wie dat zijn, kunt u zien op het KvK-uittreksel van uw instelling.


Hoe moet een afrekening er uitzien?
Gebruik voor uw afrekening altijd hetzelfde format als dat wat u voor de begroting heeft gebruikt. Het heeft de voorkeur als u naast de kolom met de begroting een kolom toevoegt waarin u de realisatiecijfers plaatst. Als er nieuwe kostenposten bij zijn gekomen, bijvoorbeeld omdat uw project is gewijzigd, geef dat dan duidelijk aan. En vergeet niet om grote afwijkingen toe te lichten. De afrekening moet altijd rechtsgeldig worden ondertekend voordat deze wordt ingediend.


Over de voorwaarden

Is het bedrag dat ik ontvang een lening?
Het is een financiële bijdrage, geen lening. We ontvangen na afloop van het project van u een afrekening waarin wij zien hoe de donatie is besteed.


Moet ik er iets voor terug doen?
Natuurlijk, u moet uw project zo goed mogelijk uitvoeren, zodat u met uw cultuuraanbod het publiek weer zo goed mogelijk weet te bereiken en te bedienen, ook in de 1,5 metersamenleving. Ook moet u achteraf laten weten hoe u de donatie gebruikt hebt en of het project goed uitgevoerd en geslaagd is. U hoeft geen reclame voor ons te maken, al stellen we het zeer op prijs als u onze steun vermeldt.


Over dit fonds en de resultaten

Waar komt het geld vandaan?
Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van VriendenLoterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Andere deelnemers zijn: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Stichting Elise Mathilde Fonds, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en de Gravin van Bylandt Stichting.


Klopt het dat het loket voor alle categorieën is gesloten?
Ja dat klopt, de tweede en tevens laatste aanvraagronde voor elk van de vier categorieën in 2021 is begin juni gesloten. De donaties in de laatste ronde zijn toegekend. Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk noodfonds, bedoeld om instellingen te helpen zich aan te passen aan de anderhalve meter-samenleving. De situatie met betrekking tot de vaccinaties is gelukkig ten goede aan het veranderen, wat maakt dat het fonds geen nieuwe indienrondes meer organiseert.


Komen er nog nieuwe aanvraagronden waarin een aanvraag ingediend kan worden?
Nee. De twee aanvraagronden van 2021 zijn gesloten en er komen geen nieuwe aanvraagronden.


Zijn jullie tevreden over het resultaat?
Het noodfonds is ook in 2021 overstelpt met aanvragen voor de 23 miljoen euro die dit jaar beschikbaar is, naast de 16 miljoen euro die in 2020 al werd gedoneerd. Het fonds voldoet blijkbaar in een behoefte voor de cultuursector die in nood verkeert. Dat blijkt ook uit een onderzoek dat we hebben laten doen onder de aanvragers van 2020. Zij geven aan dat de donaties hen hebben geholpen om weer publieksactiviteiten te kunnen organiseren, ook binnen de beperkingen van de anderhalve metersamenleving, en dat was ons doel.


Hebben jullie zicht op de waardering en impact van het noodfonds?
Kickstart Cultuurfonds heeft grote impact op de cultuursector in nood, blijkt uit onafhankelijk onderzoek van R2 Research onder de 615 culturele instellingen die in 2020 een aanvraag indienden. 92% van de ondervraagden vindt de toegevoegde waarde van het noodfonds (zeer) hoog. De toegekende donatie speelt bij driekwart van de cultuurinstellingen een belangrijke rol in het veilig kunnen blijven ontvangen van publiek in de anderhalvemeter-samenleving. Met name het gemak van aankloppen bij één loket, de lage drempel en de snelle behandeling en betaling worden hoog gewaardeerd. 86% van de gehonoreerde aanvragers zegt dat de donatie van het fonds een positieve impact heeft op de werkgelegenheid, als vliegwiel heeft gefungeerd voor andere financiering en sterk heeft bijgedragen aan het moreel en vertrouwen binnen de organisatie. Mooi is dat zelfs 75% van de afgewezen aanvragers het Kickstart Cultuurfonds hoog waardeert.
Kritiekpunt is dat aanvragers graag meer contact met het fonds hadden willen hebben, vooraf en tijdens de behandeling van hun aanvraag. Dat is voor een tijdelijk noodfonds met zulke grote aantallen aanvragen in korte tijd lastig te realiseren.


Zijn jullie tevreden over de samenwerking en wordt die mogelijk vervolgd?
Het is uniek dat zo’n groot aantal private cultuurfondsen met de VriendenLoterij en het ministerie van OCW de krachten bundelt. Deze ad hoc samenwerking om snel, flexibel en doeltreffend te reageren op de plots ontstane hoge nood in de cultuursector wordt hoog gewaardeerd, zo blijkt uit onderzoek. Of dit een vervolg krijgt is nog niet bekend.


 

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Mail uw vraag dan naar info@kickstartcultuurfonds.nl.