Criteria

Wij beoordelen uw aanvraag op basis van de volgende punten:

 • U bent een producent van professionele podiumkunsten. Alle podiumkunstgenres komen in aanmerking, dus ook dans, muziek, cabaret en andere vormen.
 • De kosten hebben betrekking op de doelstelling van het Kickstart Cultuurfonds en op de hieronder genoemde, in aanmerking komende inspanningen
 • Het project is gericht op het aanpassen aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan kunst en cultuur te intensiveren
 • Het Kickstart Cultuurfonds verstrekt in principe donaties van 5.000 tot 100.000 euro
 • De aanvrager is een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, dan wel een andere rechtspersoon zoals een bv of vof
 • Er is geen sprake van een politieke of religieuze doelstelling
 • Het project vindt plaats in Nederland (overzeese gebiedsdelen uitgesloten)
 • Het project heeft een duidelijk begin en einde
 • Het project gaat pas van start nadat de aanvraag is ingediend. Het kan daarbij ook gaan om aanpassingen aan een bestaande productie
 • De aanvraag voor uw plan is compleet:
  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • Projectplan
  • Begroting en dekkingsplan
  • Jaarrekening
  • Uittreksel KvK, door de KvK gewaarmerkt en niet ouder dan 1 jaar
  • Rekeningafschrift  

Let op:

 • Een eventuele toekenning kan betrekking hebben op publieksactiviteiten in de periode tot en met juni 2021.
 • Vraagt u aan voor kosten die u maakt in 2020 of voor tekortfinanciering die ontstaat bij speelbeurten in 2020? Dan komt uw instelling niet in aanmerking als u in 2017 – 2020 meerjarige exploitatiesubsidie ontvangt van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen.
 • Vraagt u aan voor kosten die u maakt in 2021 of voor tekortfinanciering die ontstaat bij speelbeurten in 2021? Dan komt uw instelling niet in aanmerking als u in 2021 – 2024 meerjarige exploitatiesubsidie ontvangt van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen.

Waarvoor kunt u aanvragen?

 • Eenmalige kosten om bestaande producties aan te passen aan de 1,5 metercriteria (bijvoorbeeld extra repetities, aanpassing van decor)
 • Maakkosten van nieuwe producties die kunnen worden opgevoerd conform de 1,5 metercriteria
 • Tekortfinanciering bij de uitvoering van een reizende productie:
  • U maakt aan de hand van een projectbegroting en dekkingsplan, inzichtelijk welke publieksinkomsten (uit uitkoop/garantiesommen) werden verwacht voor de coronacrisis, en welke inkomsten er nu worden verwacht – gegeven de beperkte zaalbezetting. Het fonds kan het verschil (of een deel daarvan) vergoeden, mits er sprake is van een tekort.
  • U rekent maximaal € 5 opslag op ticketkosten (inclusief theater- en transactiekosten)

Streaming komt niet in aanmerking; het gaat Kickstart Cultuurfonds om het mogelijk maken van de live ervaring.

Voor alle drie de indienmogelijkheden geldt: u overlegt bij de aanvraag een speellijst met minimaal 20 gegarandeerde speelbeurten.
Het is toegestaan om in een aanvraag meerdere producties te combineren. Het is dus mogelijk een speellijst aan te leveren waarin uitvoeringen van verschillende voorstellingen of concerten voorkomen. In dat geval is het belangrijk om in het projectplan, de begroting en het dekkingsplan aan elk van deze deelprojecten apart aandacht te besteden.

 

Wanneer indienen?

De aanvraagprocedure voor de categorie Producent Podiumkunsten is gesloten. Er staat vooralsnog geen nieuwe aanvraagronde gepland.