Criteria

Naast de algemene criteria die voor alle categorieën gelden, gelden voor musea de volgende criteria:

 • U vraagt aan namens een museum of presentatie-instelling beeldende kunst met een eigen gebouw. Hieronder vallen ook de publiekstoegankelijke monumenten, zoals molens en kastelen. Niet in aanmerking komen tentoonstellingsproducenten zonder eigen publiekslocatie en galeries.
 • Het lidmaatschap van de Museumvereniging en/of inschrijving in het Museumregister is een pre.
 • De aanvrager is een vereniging of stichting zonder winstoogmerk.

Waarvoor kunt u aanvragen?

 • Eenmalige kosten om de collectiepresentatie/tentoonstelling (bestaand of gepland), publieksbegeleiding, of bestaande educatieactiviteiten en –materialen aan te passen, als gevolg van de coronamaatregelen.
 • Aanvulling op achterblijvende inkomsten uit kaartverkoop bij een tijdelijke tentoonstelling.
  Uit de projectbegroting en het dekkingsplan moet blijken wanneer het museum met de tentoonstelling break-even zou draaien bij een reguliere publieksopkomst, en welke publieksinkomsten u verwacht bij de geldende coronamaatregelen. Het fonds kan het verschil (of een deel daarvan) vergoeden. Bij het bepalen van het suppletiebedrag komen alleen tentoonstellingsdagen in 2021 in aanmerking.
 • Tijdelijke, extra publieksvoorzieningen (zoals inhuren van extra publieksbegeleiders en beveiligers).
 • Eenmalige kosten om de publieke ruimte, kassa-apparatuur en ticketing (timeslots) aan te passen aan de 1,5-metercriteria
 • Eenmalige kosten van extra communicatie om publiek te werven, voor te lichten en te informeren.
 • Eenmalige kosten om een tentoonstelling, educatie- of ander publieksaanbod geschikt te maken voor streaming en/of deze digitaal aan te bieden (zoals voorbereidings- en personele kosten, of de kosten van een streamingprovider). Voorwaarde is dat de aanvraag goed onderbouwt:
  – waarom streaming (in plaats van/naast live presentatie) nu noodzakelijk is;
  – of en op welke wijze onlineprogrammering duurzaam onderdeel gaat uitmaken van het publieksaanbod;
  – welke publieksgroepen en -aantallen zullen worden bereikt;
  – wat het verdienmodel is.
  Niet in aanmerking voor een aanvraag voor streaming komen:
  -Gratis digitaal aanbod
  -Aanschaf of huur van hardware

Kickstart Cultuurfonds wil de sector zo optimaal mogelijk ondersteunen. Daarom behoudt het fonds zich het recht voor om de criteria gedurende de looptijd van het fonds aan te passen, wanneer de actuele situatie met betrekking tot Covid-19 daar aanleiding toe geeft.

Wanneer indienen?

Voor musea is het loket vanaf vrijdag 14 mei om 16 uur gesloten.