Criteria

Wij beoordelen uw aanvraag op basis van de volgende punten:

 • Het project is gericht op het aanpassen van de instelling aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan kunst en cultuur te intensiveren
 • Het Kickstart Cultuurfonds verstrekt in principe donaties van 5.000 tot 100.000 euro
 • De kosten hebben betrekking op de doelstelling van het Kickstart Cultuurfonds en op de hieronder genoemde, in aanmerking komende inspanningen
 • De aanvrager is een stichting of vereniging zonder winstoogmerk
 • Er is geen sprake van een politieke of religieuze doelstelling
 • Het project vindt plaats in Nederland (overzeese gebiedsdelen uitgesloten)
 • Het project heeft een duidelijk begin en einde
 • Het project gaat pas van start nadat de aanvraag is ingediend. Het kan daarbij ook gaan om aanpassingen aan een bestaande tentoonstelling
 • De aanvraag voor uw plan is compleet:
  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • Projectplan
  • Begroting en dekkingsplan
  • Jaarrekening
  • Uittreksel KvK, door de KvK gewaarmerkt en niet ouder dan 1 jaar
  • Rekeningafschrift

Let op:

  • Een eventuele toekenning kan betrekking hebben op publieksactiviteiten in de periode tot en met juni 2021.
  • Ontvangt u in 2017 – 2020 meerjarige exploitatiesubsidie van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen? Dan komt uw instelling niet in aanmerking voor kosten die u maakt in 2020 of voor tekortfinanciering die ontstaat op tentoonstellingsdagen in 2020.
  • Ontvangt u in 2021 – 2024 meerjarige exploitatiesubsidie van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen? Dan komt uw instelling niet in aanmerking als u aanvraagt voor kosten die u maakt in 2021 of voor tekortfinanciering die ontstaat op tentoonstellingsdagen in 2021.

Waarvoor kunt u aanvragen?

 • Eenmalige kosten om de publieke ruimte aan te passen aan de 1,5 metercriteria
 • Eenmalige kosten om kassa-apparatuur en ticketing (bijvoorbeeld voor timeslots) aan te passen aan de 1,5 metercriteria
 • Eenmalige kosten die gemaakt moeten worden om de collectiepresentatie/tentoonstelling(en) en bijbehorende publieksbegeleiding/educatie aan te passen, als gevolg van de nieuwe corona-werkelijkheid
 • Tekortfinanciering van een tijdelijke tentoonstelling. De aanvrager maakt, aan de hand van projectbegroting en dekkingsplan, inzichtelijk op welk niveau het museum met de tentoonstelling break-even verwachtte te draaien voor de coronacrisis, en welke inkomsten er nu worden verwacht – gegeven de beperkingen met betrekking tot publieksaantallen. Het fonds kan het verschil (of een deel daarvan) vergoeden
 • Tijdelijke, extra publieksvoorzieningen (zoals de inhuur van gastvrouwen/-heren, extra beveiligers). Deze kosten mogen worden opgevoerd vanaf het moment van indienen van de aanvraag tot uiterlijk 30 juni 2021.

Streaming komt niet in aanmerking; het gaat Kickstart Cultuurfonds om het mogelijk maken van de live ervaring.

Wanneer indienen?

De aanvraagprocedure voor de categorie Theater is gesloten. Er staat vooralsnog geen nieuwe aanvraagronde gepland.