Criteria

Wij beoordelen uw aanvraag op basis van de volgende punten:

 • Instellingen die in 2017 – 2020 meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen, komen niet voor ondersteuning in aanmerking
 • Het project is gericht op het aanpassen van de instelling aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan kunst en cultuur te intensiveren
 • Het Kickstart Cultuurfonds verstrekt in principe donaties van 5.000 tot 100.000 euro
 • De kosten hebben betrekking op de doelstelling van het Kickstart Cultuurfonds en op de hieronder genoemde, in aanmerking komende inspanningen
 • De aanvrager is een stichting of vereniging zonder winstoogmerk
 • Er is geen sprake van een politieke of religieuze doelstelling
 • Het project vindt plaats in Nederland (overzeese gebiedsdelen uitgesloten)
 • Het project heeft een duidelijk begin en einde
 • Het project gaat pas van start nadat de aanvraag is ingediend. Het kan daarbij ook gaan om aanpassingen aan een bestaande tentoonstelling
 • Een eventuele toekenning heeft in principe betrekking op publieksactiviteiten in 2020. In voorkomende gevallen kunnen ook projecten ondersteund worden, waarvan de voorbereidingen in 2020 resulteren in publieksactiviteiten in de eerste helft van 2021.
  NB. Tekortfinanciering kan alleen betrekking hebben op het deel van de publieksactiviteiten dat plaatsvindt in 2020
 • De aanvraag voor uw plan is compleet:
  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • Projectplan
  • Begroting en dekkingsplan
  • Jaarrekening
  • Uittreksel KvK, door de KvK gewaarmerkt en niet ouder dan 1 jaar
  • Rekeningafschrift

Waarvoor kunt u aanvragen?

 • Eenmalige kosten om de publieke ruimte aan te passen aan de 1,5 metercriteria
 • Eenmalige kosten om kassa-apparatuur en ticketing (bijvoorbeeld voor timeslots) aan te passen aan de 1,5 metercriteria
 • Eenmalige kosten die gemaakt moeten worden om de collectiepresentatie/tentoonstelling(en) en bijbehorende publieksbegeleiding/educatie aan te passen, als gevolg van de nieuwe corona-werkelijkheid
 • Tekortfinanciering van een tijdelijke tentoonstelling. De aanvrager maakt, aan de hand van projectbegroting en dekkingsplan, inzichtelijk op welk niveau het museum met de tentoonstelling break-even verwachtte te draaien voor de coronacrisis, en welke inkomsten er nu worden verwacht – gegeven de beperkingen met betrekking tot publieksaantallen. Het fonds kan het verschil (of een deel daarvan) vergoeden
 • Tijdelijke, extra publieksvoorzieningen (zoals de inhuur van gastvrouwen/-heren, extra beveiligers). Deze kosten mogen worden opgevoerd vanaf het moment van indienen van de aanvraag tot uiterlijk 31 december 2020

Streaming komt niet in aanmerking; het gaat Kickstart Cultuurfonds om het mogelijk maken van de live ervaring.

Mijn plan sluit aan

Als uw plan in aanmerking lijkt te komen, is het aanvraagformulier voor u geopend op:

 • Maandag 28 september 10 uur – vrijdag 2 oktober 16.00 uur

Na indiening van uw aanvraag duurt het naar verwachting vier weken voordat u weet of u geld krijgt.