Het is helaas niet meer mogelijk om aan te vragen. De laatste aanvraagronde voor alle categorieën is voorbij en het loket van het noodfonds is gesloten.

Indienmogelijkheden per categorie

Per categorie is bepaald waarvoor kan worden aangevraagd, waarvoor niet, en onder welke voorwaarden.

Producent podiumkunsten | Muziekpodium | Museum | Theater

Algemene criteria

Voor alle aanvragen geldt:

 • Instellingen die in 2021-2024 meerjarige exploitatiesubsidie krijgen van het ministerie van OCW of VWS dan wel de Rijkscultuurfondsen komen niet in aanmerking.
 • Instellingen die in 2020 een donatie van Kickstart Cultuurfonds hebben ontvangen, kunnen in 2021 opnieuw aanvragen.
 • Het is in 2021 mogelijk om meerdere aanvragen in te dienen en om meerdere donaties te ontvangen. Kickstart Cultuurfonds streeft evenwel naar een goede verdeling van donaties over de sector en behoudt zich daarom het recht voor om keuzes te maken uit de ingediende aanvragen.
 • Een aanvraag moet bijdragen aan het primaire doel van Kickstart Cultuurfonds: publiek binnen de corona-beperkingen in staat stellen op een veilige manier live kunst en erfgoed te beleven. Aanvragen voor streaming van kunst en erfgoed zijn alleen mogelijk onder strikte voorwaarden, en alleen voor musea en voor producenten van professionele podiumkunsten (zie de voorwaarden voor streaming op de pagina’s van ‘museum’ en ‘producent podiumkunsten’).
 • Kosten die gemaakt worden tot en met 31 december 2021 komen in aanmerking voor een donatie van Kickstart Cultuurfonds. Ze mogen betrekking hebben op publieksactiviteiten die doorlopen t/m juni 2022. Kosten die in 2022 gemaakt worden, komen niet in aanmerking.
 • Kickstart Cultuurfonds verstrekt – door aanvragers goed onderbouwde uitzonderingen daargelaten – donaties van 5.000 tot 100.000 euro.
 • Alleen producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters kunnen een aanvraag indienen.
 • Het project moet plaatsvinden in Nederland. Overzeese gebiedsdelen zijn uitgesloten.
 • Er mag geen sprake zijn van een overwegend politieke of religieuze doelstelling.
 • Het project moet een duidelijk begin en einde hebben.
 • Het project mag pas van start gaan nadat de aanvraag digitaal bij Kickstart Cultuurfonds is ingediend.
 • Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen:
  • Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld en rechtsgeldig zijn ondertekend. Let op: dit is pas het geval als twee personen die uw organisatie rechtsgeldig vertegenwoordigen het formulier ondertekend hebben. Zij ontvangen per mail een code die in het aanvraagformulier moet worden ingevuld. Pas daarna kan het ondertekende aanvraagformulier worden ingediend.
  • Projectplan (zie voor meer informatie de ‘Veelgestelde vragen’)
  • Begroting en dekkingsplan (zie voor meer informatie de ‘Veelgestelde vragen’)
  • Uittreksel KvK, gewaarmerkt en niet ouder dan 1 jaar
  • Rekeningafschrift
  • Jaarrekening
  • Statuten.

Kwaliteit is belangrijker dan snelheid van indienen

De donatieadviseurs beoordelen plannen niet naar de snelheid waarmee die zijn  ingediend. Ze kijken naar de kwaliteit.

Algemene Voorwaarden

Kickstart Cultuurfonds wil de sector zo optimaal mogelijk ondersteunen. Daarom behoudt het fonds zich het recht voor om de criteria gedurende de looptijd van het fonds aan te passen, wanneer de actuele situatie met betrekking tot Covid-19 daar aanleiding toe geeft.

Download hier de Algemene Voorwaarden van het Kickstart Cultuurfonds.

Let op

Ontvangt uw organisatie NOW-steun van de overheid? Dan kan een bijdrage van Kickstart Cultuurfonds daar gevolgen voor hebben. Of dat het geval is hangt onder meer af van hoe en wanneer u de bijdrage precies besteedt, en hoe het project waarvoor u de bijdrage krijgt zich verhoudt tot uw reguliere bedrijfsvoering. Zie de Veelgestelde vragen voor meer informatie.

Evaluatie en afrekening

Na afloop van het project verwachten we van u een verantwoording. Dit doet u door op uw online account het evaluatieformulier in te vullen en een rechtsgeldig ondertekende afrekening te uploaden.